Vella
Odběr novinek [Newsletter]

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek je firma Vella s.r.o. Náchod (dále jen "provozovatel").
 2. Provozovatel prohlašuje, že všechna data, údaje a informace na těchto stránkách jsou pravdivé a jsou v souladu s obecně závaznými obchodními Podmínkami a předpisy platnými na území České republiky.
 3. Pokud není v kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak, platí pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto obchodní podmínky.
 4. Na základě objednávky zaslané provozovateli, se provozovatel zavazuje dodat zboží dle přání a požadavku zákazníka.
 5. Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené provozovatelem. Vztahy mezi kupujícím a provozovatelem se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.
 6. Aktuální cena je vždy zobrazena na webových stránkách nebo v platném ceníku. U cen je vždy uvedeno, zda zahrnují nebo nezahrnují DPH, případně co je součástí ceny. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí vždy ceny potvrzené v objednávce. Výsledná cena může být ovlivněna dopravou, zejména váhou zásilky a zvoleným způsobem doručení (dobírkový poplatek apod.)
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 

II. Objednávka a dodací podmínky

II a. Internetový obchod

 1. Nabízíme Vám možnost nákupu přímo z vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku, telefonu, e-mailu, či písemně na naši adrese.
 2. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, váha, výkony, kapacita a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými a vycházejícími z údajů výrobců. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.
 3. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující uvede své kontaktní údaje neúplné nebo v nesprávném tvaru.
 4. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám můžeme zaslat e-mailem nebo sdělit telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 5. Objednávku můžete zrušit e-mailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby expedice zboží, jeho výroby, popř. objednání zboží od našich dodavatelů. V ostatních případech je objednávka uzavřena v internetovém obchodě závazná a zákazník může od objednávky jednostranně odstoupit pouze se zaplacením storno poplatku ve výši 20% z ceny objednávky.
 6. Zrušení objednávky ze strany provozovatele může nastat v případě, že se objednané zboží přestalo vyrábět, je dlouhodobě nedostupné, popř. nastala výrazná změna ceny objednaného zboží.
 7. Provozovatel dodá zboží obratem, nejdéle však do 8 pracovních dnů po obdržení objednávky. V případě, že zboží nebude skladem a provozovatel nebude schopen toto zboží dodat v daném termínu, bude kupující kontaktován a bude s ním provedena dohoda o možnosti a dodání v náhradním termínu. V tomto případě má kupující rovněž právo na odstoupení od smlouvy.

 

II b. Zakázková výroba

 1. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Vyobrazené zboží v internetovém obchodě je pouze informativní. Skutečné parametry a vzhled se mohou lišit. V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Objednané zboží bude dodáno za cenu platnou v okamžiku objednání.
 2. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány za závazné i v případě, že kupující uvede své kontaktní údaje neúplné nebo v nesprávném tvaru.
 3. Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem nebo telefonicky. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.
 4. Objednávku můžete zrušit e-mailem nebo telefonicky bezprostředně po objednání, tzn. do doby potvrzení objednávky provozovatelem.
 5. Není-li uvedeno a smluvními stranami dohodnuto jinak, je před započetím výroby požadována záloha ve výši 50 % z ceny zakázky. Doplatek je poté proveden formou dobírky při převzetí zboží.
 6. Termín dodání je dle možností 1-4 týdny od schválení grafických podkladů a zaplacení domluvených záloh. Přesný termín dodání je dohodnut individuálně při zadání objednávky s ohledem na možnosti výroby.
 7. Dodané grafické podklady ke konkrétní objednávce jsou zpracovány a následně Vám jsou vždy zaslány náhledy zpět ke konečnému odsouhlasení před tiskem. Tyto Vámi odsouhlasené grafické podklady bereme jako závazné pro realizaci tisku a nelze později uplatňovat připomínky a reklamace vztahující se k tiskovému provedení objednávky.
 8. Produkty společnosti VELLA s.r.o. jsou standardně označovány logem výrobce. Sportovní oblečení a textilní výrobky cedulkou o rozměru 12x24 mm, kovové konstrukce a jiné výrobky samolepkou o rozměru 16x38 mm.

 

III. Dodací podmínky, termín dodání

 1. Místem plnění je adresa uvedená v objednávce, neuvede-li kupující jinou adresu zaslání nebo nezvolí-li osobní odběr v provozovně v Náchodě.
 2. Objednané zboží je dodáno na adresu zákazníka uvedenou při objednávání. Zákazník je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost vnějšího obalu či pásky, kterou je obal zalepen) dle přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
 3. Neúplnost nebo poškození zásilky je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu vella@vella.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem nebo faxem provozovateli. Pokud je zákazníkem převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, není možné uplatnit dodatečné reklamace na neúplnost nebo poškození zásilky.
 4. Případné reklamační řízení neopravňuje kupujícího k nezaplacení doplatku za reklamované zboží.
 5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení celkové ceny zboží.

 

IV. Platební podmínky

 1. Kupní cena zboží je splatná proti převzetí zboží. U zakázkové výroby je požadována záloha ve výši 50 % z celkové ceny před započetím výroby, není-li předem dohodnuto jinak.
 2. Kupující platí za zboží v hotovosti - platbou na dobírku, pokud není dohodnuto předem jinak.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen. Kupující platí vždy ceny potvrzené v objednávce.

 

V. Vrácení zboží

 1. Zboží objednané v internetovém obchodě, dodané dopravcem a zaplacené zákazníkem je možné v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, do 14 dnů od převzetí zboží vrátit provozovateli (vztahuje se pouze na soukromé osoby, neplatí při osobním odběru zboží v kamenném obchodě).
 2. Odstoupit od smlouvy lze za následujících podmínek:
  • doručit zboží na adresu prodejce na vlastní náklady spolu s přiloženým písemným vyjádřením zákazníka o odstoupení od smlouvy a jasně vyznačeným číslem účtu, na který má být provedena úhrada za vrácené zboží. Nejlépe je nás kontaktovat předem.
  • zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a s kopií dokladu o koupi.
  • zboží neposílejte na dobírku, nebude převzato! Doporučujeme Vám zboží pojistit.
V případě nedodržení některé z uvedených podmínek má provozovatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží.

 

VI. Záruka

 1. Záruční doba na výrobky prodávané prostřednictvím internetového obchodu je dva roky, počínaje dnem prodeje vyznačeném na dokladu o prodeji.
 2. Záruka se vztahuje pouze na prokazatelné vady výrobku, není možné reklamovat vady vzniklé opotřebením, překročenou životností komponentů nebo nešetrným zacházením či skladováním.
 3. Výrobek zakázkové výroby je reprodukován podle dodané a kupujícím schválené grafické předlohy dle nejlepších dosažitelných možností. Při tomto procesu mohou vzniknout malé odchylky ve vyobrazení (nezbytné zesílení kontur, retuš netisknutelných detailů atd.) a barvě, které jsou podmíněny vlastnostmi používaných materiálů. Při takovýchto odchylkách je zakázka považována za bezchybnou.
 4. Tolerance rozměrů a mechanicko-fyzikálních hodnot je dána vlastnostmi a technologickými podmínkami tiskového procesu a pohybuje se v rozmezí +- 7 %. Při odchylkách v této toleranci je zakázka považována za splněnou a bez vady.
 5. U zboží zakázkové výroby určeného pro venkovní použití provozovatel prohlašuje, že toto bude nejméně po dobu 6 měsíců způsobilé k tomuto účelu. Provozovatel neodpovídá za vady zboží vzniklé neodbornou manipulací, nevhodným způsobem použití nebo jeho opotřebení je úměrné době používání. Rovněž neodpovídá za vady vzniklé nevhodným umístěním a působením extrémních povětrnostních podmínek.

 

VII. Reklamace

 1. V případě uplatnění reklamace kontaktujte naše obchodní oddělení
 2. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.
 3. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět provozovateli, je zákazník povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 4. Pro reklamaci je nutno doložit doklad o zakoupení zboží, který vám byl vystaven při nákupu tohoto zboží.
 5. Za neoprávněnou reklamaci se považuje i udání závady, která se neprojeví, ale i opakované zasílání reklamovaného zboží bez potřebných dokladů k vyřízení reklamace.

 

VIII. Ochrana osobních dat

 1. Provozovatel zpracovává osobní údaje kupujícího pouze pro vlastní potřebu.
 2. Provozovatel se zavazuje, že data uvedená kupujícím při registraci nebo prodeji nebudou v žádném případě poskytnuta a zpřístupněna třetí osobě, a že data jsou dostatečně chráněna před zneužitím třetí osobou.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00